CSMB

Welcome to 6th ICMB

Local Organizing Committee

       Chairman:

  Ailin Zhang (President, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China)

    

  Members (in alphabet order):

      Yu Bai, Shizhen Cheng, Jingan Cui, Songbai Guo, Zhen Jin, Wanbiao Ma, Xiaojing Wang, Chuanqing Xu, Meng Zhang.